Olga i Natalia Pasiecznik – recital wokalny / Festiwal Eufonie

Bilety na Olga i Natalia Pasiecznik – recital wokalny / Festiwal Eufonie

Olga i Natalia Pasiecznik – recital wokalny / Festiwal Eufonie

Olga Pasiecznik , Natalia Pasiecznik

28.11.2020 17:00

Warszawa(Mazowieckie) - Zamek Królewski


Ostatni wieczór Festiwalu, pieśni na sopran i fortepian, dwie niezwykłe artystki. Na Festiwalu Eufonie wystąpią siostry Olga i Natalia Pasiecznik w specjalnym recitalu wokalnym!
Sióstr Pasiecznik nie trzeba przedstawiać wielbicielom współczesnej muzyki. Z myślą o Oldze Paweł Szymański skomponował dwuaktową operę „Qudsja Zaher”, specjalnie dla niej pisze Krzysztof Knittel. Występowała na scenach najbardziej prestiżowych oper na świecie, nagrała ponad 50 płyt.
Występuje w repertuarze obejmującym utwory z różnych epok – od renesansu po współczesność, także w recitalach z rosyjskimi i ukraińskimi pieśniami, podczas których akompaniuje jej na fortepianie siostra Natalia.
Na Festiwalu Eufonie siostry Pasiecznik wykonają m.in. pieśni Jeana Sibeliusa, Karola Szymanowskiego i Mykoli Łysenki.
Bilety w sprzedaży od 6 października.
Koncert będzie można zobaczyć na żywo w Sali Balowej na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w streamingu.
---
Jean Sibelius (1865–1957)
 
Z Pięciu pieśni op. 37
 
Dziewczyna przyszła ze spotkania ze swym ukochanym (Flickan kom ifrån sin älskings möte) do słów Johana Ludviga Runeberga (nr 5; 1901)
 
Pierwszy Pocałunek (Den första kyssen) do słów Johana Ludviga Runeberga (nr 1; 1900)
 
Czy to był sen? (Var det en drom?) do słów Josefa Juliusa Wecksella (nr 4; 1904)
 
Przewiewny (Arioso) do słów Johana Ludviga Runeberga op. 3, wersja na głos i fortepian (1911)
 
Z Sześciu pieśni do słów Johana
 
Ludviga Runeberga op. 90
 
Północ (Norden) (nr 1; 1917)
 
Z Siedmiu pieśni do słów Johana Ludviga Runeberga op. 13
 
Wiosna szybko ucieka (Våren flyktar hastigt) (nr 4; 1891)
 
Z Siedmiu pieśni op. 17
 
Ważka (En slända) do słów Oscara Ivara Levertina (nr 5; 1904)
 
Karol Szymanowski (1882–1937)
 
Vocalise-Étude (1928)
 
Z Rymów dziecięcych op. 49 do słów Kazimiery Iłłakowiczówny (1922–1923)
Wiosna (nr 9)
 
Ślub królewny (nr 6)
 
Kołysanka Krysi (nr 14)
 
Trzy kołysanki op. 48 do słów Jarosława Iwaszkiewicza (1922)
 
Pochyl się cicho nad kołyską
 
Śpiewam morzu, gwiazdom i tobie
 
Biały krąg księżyca olbrzymi
Z Dwunastu pieśni kurpiowskich op. 58 do słów ludowych ze zbioru Puszcza kurpiowska ks. Władysława Skierkowskiego (1930–1932)
 
A pod borem siwe kunie (nr 5)
 
Ciamna nocka (nr 10)
 
Bzicem kunia (nr 6)
 
Mykoła Łysenko (1842–1912)
 
Astry (Айстри) do słów Oleksandra Olesia (1907)
 
Smutne przedwiośnie (Смутної провесни) do słów Lesi Ukrainki (data nieznana)
 
Z Muzyki do „Kobziarza” Tarasa Szewczenki
 
Z Serii pierwszej
 
Wiśniowy ogród przy chatce (Садок вишневий коло хати) (data nieznana)
 
Z Serii piątej
 
Jest mi obojętnie (Мені однаково) (1878)
 
Wiatr nie hula w gaju (Вітер в гаї не гуляє) (data nieznana)
 
Niczego, niczego (Нічого, нічого) do słów Mykoła Worony (data nieznana)
 
Opracowania ukraińskich pieśni ludowych
 
Oj, łąką idę (Ой, лугом іду)
 
Łąką idę, konia prowadzę (Лугом іду, коня веду) (daty nieznane)
_____
Olga Pasiecznik – sopran
Natalia Pasiecznik – fortepian
---
III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie
Romantyzm w Europie Środkowo-Wschodniej
20 – 28 listopada 2020 r.
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Mecenas: PKN ORLEN
---
The last evening of the Festival, songs for soprano and piano, two extraordinary artists will perform. At the Eufonie Festival, sisters Olga and Natalia Pasiecznik will do a special vocal recital!
The Pasiecznik sisters do not need to be introduced to fans of contemporary music. Thinking about Olga, Paweł Szymański composed the two-act opera "Qudsja Zaher", written especially for her by Krzysztof Knittel. She has performed on the stages of the most prestigious operas in the world, and has recorded over 50 albums.
She performs to a repertoire that includes works from various eras - from the Renaissance to the present day, as well as recitals with Russian and Ukrainian songs, at which she is accompanied by her sister Natalia on the piano.
At the Eufonie Festival, the Pasiecznik sisters will perform, among others, songs by Jean Sibelius, Karol Szymanowski and Mykola Łysenka.
Ticket sales start on October 6th.
The concert can be seen live in the Ballroom at the Royal Castle in Warsaw and in streaming.
---
Jean Sibelius (1865–1957)
 
From Five Songs op. 37 - Z Pięciu pieśni op. 37
 
The girl came from a date with her lover (nr. 5; 1901) to the words of Johan Ludvig Runeberg (nr 5; 1901)
 
First Kiss (nr. 1;1900) to the words of Johan Ludvig Runeberg (nr 1; 1900)
 
Was it a dream? to the words of Joseph Julius Wecksell (nr 4;1904)
 
Breezy (Arioso) to the words of Johan Ludvig Runeberg op.3, version for voice and piano (1911)
 
From six songs to the words of Johan Ludvig Runeberg op. 90
 
North (Norden) (nr 1; 1917)
 
From Seven Songs to the words of Johan Ludvig Runenberg op. 13
 
Spring left quickly (Våren flyktar hastigt) (nr 4; 1891)
 
From Seven Songs op. 17
 
Dragonfly (En slända) to the words of Ivara Levertina (nr 5; 1904)
 
Karol Szymanowski (1882–1937)
 
Vocalise-Étude (1928)
 
From children's rhymes op. 49 to the words of Kazimiera Iłłakowiczównam (1922-1923)
 
Spring (nr 9)
 
The wedding of a pricess (nr 6)
 
Krysia's lullaby (nr 14)
 
Three Lullabies op. 48 to the words of Jarosla Iwanszkiewicz (1922)
 
Lean quietly over the cradle
 
Signing to the sea, stars and to you
 
A gigantic white circle of the moon
 
From Twelve Kurpie Songs, Op. 58 to the folk words from the collection
 
Puszcza Kurpiowska, Fr. Władysław Skierkowski (1930–1932)
 
There are gray martens under the forest (nr 5)
 
Dark Night (nr 10)
 
The Craze fo the Marten (nr 6)
 
Mykoła Łysenko (1842–1912)
 
Asters (Айстри) to the words of Oleksandr Oleś (1907)
 
Sad Early Spring (Смутної провесни) to the words of Lesi Ukrainki (date unknown)
 
From Music to "Kobziarz" by Taras Shevchenko
 
From the first series
 
Cherry garden by the cottage (Садок вишневий коло хати) (date unknown)
 
From the 5th series
 
I could care less (1878)
 
The wind is not blowing in the grove (Вітер в гаї не гуляє)
(date unknown)
 
Nothing, nothing (Нічого, нічого) to the words of Mykoł Worony
(date unknown)
 
Arrangements of Ukrainian folk songs
 
Oh, I'm walking on the meadow (Ой, лугом іду)
 
Walking on the meadow, leading a horse (Лугом іду, коня веду)
(dates unknown)
_____
Olga Pasiecznik – soprano
Natalia Pasiecznik – piano
---
III International Music Festival of Central-Eastern Europe Eufonie
Romanticism in Central-Eastern Europe
20 – 28 of November 2020
Organizer: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN ORLEN