PASJA - koncert muzyki z filmu Mela Gibsona - Kalisz - 8.04.2022r.

Bilety na koncert PASJA - koncert muzyki z filmu Mela Gibsona - Kalisz - 8.04.2022r. - 08-04-2022

PASJA - koncert muzyki z filmu Mela Gibsona - Kalisz - 8.04.2022r.

Polska Orkiestra Muzyki Filmowej , John Debney

08.04.2022 19:00

Kalisz(Wielkopolskie) - Kalisz Arena


Organizator: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Współorganizator: SARiM EVENT

PASJA - koncert muzyki z filmu Mela Gibsona
Polska Orkiestra Muzyki Filmowej
JOHN DEBNEY

"Pasja" Mela Gibsona to nie tylko arcydzieło filmowe i muzyczne, uznane za jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych wszechczasów. To przede wszystkim niezwykle silne przeżycie emocjonalne. Doświadczyły go miliony widzów na całym świecie, a także sami aktorzy - po zakończeniu zdjęć niektórzy z nich zdecydowali się przyjąć katolicyzm.

Czy wiecie, że pierwotnie Gibson chciał, aby jego dzieło było wyświetlane w kinach bez napisów, za pomocą których tłumaczone są dialogi filmowe? Widzowie mieli słyszeć tylko muzykę oraz kwestie aktorskie, zrozumiałe zaledwie dla nielicznych, bo wypowiadane w języku aramejskim, hebrajskim i po łacinie. Nie był to pomysł szalony: muzyczność dialogów oraz genialne kompozycje stworzone przez Johna Debneya, wraz ze wstrząsającymi swoją ekspresyjnością i pięknem obrazami filmowymi, mówią tu więcej o 12 godzinach z życia i męki Jezusa Chrystusa niż wszystkie słowa świata.

O porażającej sile oddziaływania "Pasji" przekonamy się podczas koncertu w Arenie Kalisz. Po raz pierwszy w historii utwory Debneya zostaną wykonane przez tak ogromny zespół wybitnych artystów: słynną Polską Orkiestrę Muzyki Filmowej pod dyrekcją Przemysława Piotra z towarzyszeniem znakomitych solistów - Edyty Krzemień, Hanny Okońskiej-Ratajczak, Alberta Memetiego, oraz siłami połączonych specjalnie na tę okazję - Silesian Chamber Choir Ad libitum i Chóru Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Usłyszymy muzykę z "Pasji" w mistrzowskiej wersji na orkiestrę symfoniczną, której pełnego brzmienia nie usłyszymy nawet w kinowym dziele Gibsona. Kompozycjom będą towarzyszyć na ekranie fragmenty filmu.

Udział w wydarzeniu pozwoli nam przeżyć z całą intensywnością czas Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia. Będzie to doznanie niezwykłe i niepowtarzalne, które zostanie z nami nie tylko na czas Wielkiej Nocy, ale już na całe życie.

Ograniczenie wiekowe: 15+


REGULAMIN KONCERTU


Regulamin imprezy organizowanej przez Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
1. Regulamin dotyczy imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2015 poz. 2139 z późn. zm.), zwanej dalej „imprezą”, organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji z siedzibą w Kaliszu, zwaną dalej „organizatorem”.
2. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez organizatora.
3. Ze względu na ograniczenie wiekowe wydarzenia (15+) za osoby małoletnie przebywające na terenie Wydarzenia lub uczestniczące w Wydarzeniu pełną odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni / przedstawiciele ustawowi. Służby porządkowe mają prawo odmówić wejścia na Wydarzenie osobie niepełnoletniej, która chce uczestniczyć w Wydarzeniu bez opieki rodzica / opiekuna prawnego / przedstawiciele ustawowego. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
4. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi, bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie, zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
5. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres: bilety@betlejemwpolsce.pl
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Imprezie na specjalnych zasadach, o których mowa w ust. 4, jeżeli nie zgłosiła ona takiej chęci z ujętym w Regulaminie wyprzedzeniem.
7. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
8. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod widocznym wpływem alkoholu, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych uczestników.
9. Z zastrzeżeniem pkt 7. zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia i posiadania w trakcie jej trwania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, używanie kominiarek lub stosowania innych form maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policyjne.
10. W trakcie trwania imprezy nie dopuszcza się możliwości sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie obiektu, w którym odbywa się koncert.
11. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy butelek typu PET, których pojemność przekracza 0,5 litra oraz puszek aluminiowych. Butelki typu PET o pojemności do 0,5 litra nie mogą posiadać nakrętek.
12. Zabronione jest, bez zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.
13. Osoby posiadające przy sobie przedmioty, o których mowa w punktach 8-11, zobowiązane są przed wejściem na Imprezę przedmioty te zdeponować za pokwitowaniem w oznakowanym punkcie depozytowym, pod rygorem nie wpuszczenia na imprezę lub usunięcia z niej. W zależności od obiektu, w którym odbywa się impreza, depozyt może być dodatkowo płatny w cenie nie wyższej niż 50,00 złotych za każdy zdeponowany przedmiot.
14. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
15. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
16. Uczestnicy imprezy mogą podczas jej trwania znajdować się pod wpływem silnych bodźców świetlnych lub dźwiękowych o natężeniu dopuszczonym prawem, jednak znacząco wyższym, niż normalnie spotykane w codziennym życiu. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców, samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w imprezie i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem organizatora jakichkolwiek roszczeń.
17. Zamiana przez organizatora elementów dodatkowych imprezy (np. artystów występujących zamiennie lub gościnnie) na inne równoważne, nie stanowi zmiany umowy zawartej z konsumentem ani niezgodności świadczenia z zawartą umową.
18. W trosce o jakość artystyczną imprezy, na prośbę artystów, uczestnicy, który stawili się na imprezie już po jej rozpoczęciu, nawet pomimo posiadania ważnych biletów wstępu, mogą nie zostać wpuszczeni na widownię do najbliższej przerwy w przedstawieniu lub pomiędzy utworami.
19. Przedstawiciel organizatora może z ważnych przyczyn techniczno-organizacyjnych lub ze względów bezpieczeństwa zaproponować okazicielowi ważnego biletu wstępu zajęcie innego miejsca na widowni, niż wskazane na bilecie, co stanowi propozycję zmiany treści umowy zawartej z okazicielem biletu. Zgoda okaziciela biletu na taką zamianę miejsc skutkuje zmianą warunków umowy w tym zakresie, zaś brak zgody jest równoważny z odstąpieniem okaziciela biletu od umowy z organizatorem, w wyniku czego bilet wstępu traci ważność, jego okaziciel zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie tego faktu na bilecie od obecnego na miejscu przedstawiciela organizatora i opuścić teren imprezy, a nabywca tego biletu może żądać od jego sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny biletu.
20. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych sektorów i miejsc, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora.
21. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.
22. Reklamacje dotyczące procesu sprzedaży biletu wstępu należy zgłaszać sprzedawcy w sposób określony przepisami prawa oraz stosowanymi przez sprzedawcę regulaminami lub ogólnymi warunkami sprzedaży. Natomiast reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu imprezy należy składać organizatorowi wyłącznie w formie pisemnej na adres:

OŚRODEK SPORTU REHABILITACJI I REKREACJI W KALISZU
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz

W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu na miejsca, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie ustawowym.
 
REGULACJE COVID – 19
W koncercie bez jakichkolwiek ograniczeń mogą uczestniczyć osoby zaszczepione oraz posiadające negatywny test antygenetyczny (nie wykonywany samodzielnie) nie starszy niż 24 godziny lub negatywny test PCR wykonany nie później niż 48 godzin przed koncertem. W czasie koncertu może nadal obowiązywać konieczność zasłaniania maseczką ust i nosa, na co nabywający bilet wyraża zgodę.
Osoby niezaszczepione przyjmują do wiadomości, że koncert będzie organizowany w konsultacji z organami medycznymi (Ministerstwo Zdrowia, Lekarz Wojewódzki i lokalny SANEPID) i może zaistnieć sytuacja taka, iż zostaną wydane nakazy sprawdzania certyfikatów szczepień i testów oraz mogą zostać wprowadzone ograniczenia udziału w koncercie dla takich osób. W takim przypadku osoba niezaszczepiona zobowiązana zostanie do przeprowadzenia testu i okazania negatywnego wyniku tego testu.
Organizator nie jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki losowe, które uniemożliwią nabywcy biletu udział w koncercie (w tym za konieczność okazania odpowiednich zaświadczeń) i w takich przypadkach nie jest zobowiązany do zwrotu należności za bilety.
Nabywca biletu przyjmuje do wiadomości, że niestosowanie środków bezpieczeństwa obowiązujących w czasie koncertu (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki) może spowodować interwencję służb porządkowych.