MONATIK w Gdańsku

Bilety na koncert MONATIK w Gdańsku - 26-09-2022

Koncert MONATIK w Gdańsku

MONATIK

26.09.2022 20:00

Gdańsk(Pomorskie) - Klub B90


MONATIK zaprasza na "ART Oborona": Niemcy, Węgry, Czechy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia.

Wybierz miasto i przyjdź, aby na żywo usłyszeć nowe utwory MONATIKA z kolekcji "ART Oborona", a także legendarne przeboje artysty, które przed wojną śpiewały pełne stadiony, które przywracają nas do szczęśliwych czasów przeszłości i przenoszą w jasny świat spokojnej przyszłości. MONATIK od pierwszych dni wojny na Ukrainie angażuje się w aktywny wolontariat i działalność edukacyjną. Na europejskiej trasie koncertowej nie tylko zbiera fundusze dla Sił Zbrojnych i pokojowo nastawionych obywateli Ukrainy, ale także opowiada fanom na całym świecie o strasznych tragediach, które dzieją się w naszym kraju, dzieli się swoimi i naszymi wspólnymi doświadczeniami.

"ART Oborona" opowiada o sile muzyki i słów MONATIKA, które mogą uzdrawiać, zmotywować do odnalezienia wiary w zwycięstwo, dać poczucie, że nie jest się samemu z rzeczywistością. "ART Defense" to twórcza linia frontu. To nowe piosenki z EP-ki "ART Oborona", które zszywają duszę.

Na europejskiej trasie koncertowej nie zabraknie również legendarnych utworów, które dla milionów ludzi stały się ścieżkami dźwiękowymi wolnego życia, pomocnikami w realizacji planów i skojarzeniami z prawdziwym szczęściem.

Występy MONATIK na żywo są zawsze pogodne, najbardziej profesjonalne pod względem muzycznym i choreograficznym. Jednak 24 lutego 2022 roku na Ukrainie rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja wojsk rosyjskich - tańce ciała zamieniły się w tańce duszy, a piosenki również otworzyły nowe znaczenia.

Tak więc, zebrawszy siły i ducha, artysta prowadzi niezwykle trudną, moralnie ważną dla siebie i niezwykle ważną dla swojego kraju, trasę koncertową po Europie.

Przyjdź z najbliższymi i przyprowadź nowych przyjaciół. "ART Oborona" doda Wam sił i obdarzy uczuciami, których teraz wszystkim nam brakuje.


UKR:

MONATIK запрошує на “ART Оборону”: Німеччина, Угорщина, Чехія, Польща, Литва, Латвія, Естонія

Обирайте місто і приходьте наживо почути нові роботи MONATIK зі збірки “ART Оборона”, а також легендарні хіти артиста, які співали до війни в унісон стадіони, які повертають нас подумки до щасливих часів минулого та переносять у яскравий світ мирного майбутнього.

MONATIK з перших же днів війни в Україні займається активною волонтерською й просвітницькою діяльністю. У європейському турі він не тільки збирає кошти для ЗСУ та мирних громадян України, а ще й розповідає шанувальникам по всьому світу про страшні трагедії, що відбуваються у нашій країні, ділиться своїми власними і нашими спільними переживаннями.

“ART Оборона” – це про силу музики й слова MONATIK, які здатні когось зцілити, когось мотивувати знайти в собі віру у перемогу, відчути себе не наодинці із реальністю. А хтось отримує відвертого прочухана та заклик задуматися. ”АRT Оборона” - це творча лінія фронту. Це нові пісні з EP “ART Оборона”, що зашивають душу.

У європейскому турі будуть звучати й легендарні пісні, що для мільйонів людей стали саундтреками вільного життя, помічниками у будуванні планів і асоціаціями із справжнім щастям.


Живі шоу MONATIK – це завжди яскраві, найпрофесійніші з музичного та хореографічного плану програми. Проте 24 лютого 2022 року в Україну почалося повномасштабне вторгнення російських військ і танці тіла перетворилися в танець душі, а пісні відкрили ще й нові сенси.

Отже, зібравшись з силами та духом, артист проводить надскладну, в моральному плані для себе та надзвичайно важливу для своєї країни, гастрольну діяльність в Європі.

Приходьте з близькими вами людьми та приводьте нових друзів. “ART Оборона” наділить вас силами й подарує відчуття, яких зараз так всім нам не вистачає.

ENG:

MONATIK invites to "ART Oborona": Germany, Hungary, Czech Republic, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia.

Choose a city and come live to hear MONATIK's new works from the "ART Oborona" collection, as well as the legendary hits of the artist, which were sung in unison by the stadiums before the war, which bring us back to the happy times of the past and transport us to the bright world of a peaceful future.

MONATIK has been engaged in active volunteering and educational activities since the very first days of the war in Ukraine. On the European tour, he not only collects funds for the Armed Forces and peaceful citizens of Ukraine, but also tells fans around the world about the terrible tragedies that are happening in our country, shares his own and our common experiences.

"ART Oborona" is about the power of MONATIK's music and words, which can heal someone, motivate someone to find faith in victory, to feel that they are not alone with reality. And someone gets a frank reprimand and a call to think. "ART Defense" is a creative front line. These are new songs from the "ART Oborona" EP, which sew up the soul.

The European tour will also feature legendary songs, which for millions of people have become the soundtracks of a free life, helpers in making plans and associations with true happiness.
MONATIK's live shows are always bright, the most professional in terms of music and choreography. However, on February 24, 2022, a full-scale invasion of Russian troops began in Ukraine, and body dances turned into soul dances, and songs also opened new meanings.
So, having gathered his strength and spirit, the artist conducts an extremely difficult, morally important for himself and extremely important for his country, tour in Europe.
Come with your loved ones and bring new friends. "ART Oborona" will give you strength and give you feelings that we all lack right now.